Διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας με τίτλο

«Διερεύνηση των παραγόντων που επιδρούν στη συμμόρφωση των ασθενών με ρευματοειδή αρθρίτιδα στη θεραπεία και συσχέτιση του φαινομένου με την χρήση υπηρεσιών υγείας»

η οποία πραγματοποιείται από τον Tομέα Οικονομικών της Υγείας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ).

H ρευματοειδής αρθρίτιδα αποτελεί ένα πρόβλημα το οποίο αφορά μεγάλο μέρος του πληθυσμού και η ανάγκη διερεύνησης τόσο των επιστημονικών όσο και των οικονομικών και κοινωνικών παραμέτρων είναι επιτακτική προκειμένου να βελτιώνεται συνεχώς το επίπεδο παροχής φροντίδας σε αυτούς που την έχουν ανάγκη. Η συμμετοχή σας στην έρευνα δεν συνεπάγεται άμεσο προσωπικό όφελος, αλλά συνιστά σημαντική συμβολή στην ενίσχυση της επιστημονικής γνώσης για τη διαχείριση της νόσου.

Σκοπό της μελέτης αποτελεί ειδικότερα η διερεύνηση του φαινομένου της μη-συμμόρφωσης των ασθενών με ρευματοειδή αρθρίτιδα στη φαρμακευτική τους αγωγή και στις συμβουλές των ιατρών, η εκτίμηση της έκτασης της μη-συμμόρφωσης, η διερεύνηση του προφίλ των ασθενών που δεν συμμορφώνονται (κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά και χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την πάθηση), καθώς και αν/πώς αυτό σχετίζεται με την πιθανότητα χρησιμοποίησης υπηρεσιών υγείας, όπως και με την τρέχουσα θεραπευτική αγωγή που ακολουθούν.

Για την επίτευξη του σκοπού της έρευνας, παρακαλούμε όπως μας παράσχετε, μέσω τηλεφωνικής συνέντευξης, πληροφορίες που αφορούν τη θεραπεία σας για την αντιμετώπιση της ρευματοειδούς αρθρίτιδας (εξετάσεις, φαρμακευτική αγωγή, βασικά δημογραφικά στοιχεία κ.α.), Στις πληροφορίες αυτές, οι οποίες δεν θα φέρουν το όνομά σας αλλά ένα κωδικό, θα έχουν πρόσβαση μόνο οι εμπλεκόμενοι ερευνητές.

Η συμμετοχή σας είναι απολύτως εθελοντική και διατηρείτε το δικαίωμα να την αρνηθείτε ή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για οποιοδήποτε λόγο οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνέντευξης. Δεν προβλέπεται καμία εμπορική χρήση ή εκμετάλλευση αυτής της έρευνας. Η έρευνα δεν περιλαμβάνει λήψη βιολογικού υλικού, δεν είναι παρεμβατική και δεν θέτει σε κανένα σωματικό ή ψυχολογικό κίνδυνο τους συμμετέχοντες. Οι ανάγκες χρηματοδότησης της έρευνας θα καλυφθούν αποκλειστικά από τον υπεύθυνο ερευνητή. Η μελέτη θα γίνει σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες της ερευνητικής δεοντολογίας και έχει λάβει την έγκριση της Επιτροπής Βιοηθικής και Ερευνητικής Δεοντολογίας της ΕΣΔΥ κατόπιν ελέγχου του ερευνητικού πρωτοκόλλου της.

Προκειμένου να συμμετάσχετε στην έρευνα, θα πρέπει να πληρείτε τα εξής κριτήρια: α) να έχετε διαγνωστεί με ρευματοειδή αρθρίτιδα τουλάχιστον 6 μήνες πριν τη διενέργεια της έρευνας, β) να έχετε ικανότητα παροχής συγκατάθεσης και γ) να είστε 18 ετών και άνω.

Εάν πληρείτε όλα τα παραπάνω κριτήρια και ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε στην έρευνα, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τον Σύλλογό σας (Σύλλογος Ρευματοπαθών Κρήτης: 2810 226966), ο οποίος θα μας παράσχει μόνο τα απολύτως απαραίτητα στοιχεία (αριθμό τηλεφώνου) για την επικοινωνία μαζί σας και τη διενέργεια της τηλεφωνικής συνέντευξης.