Ρούλα Αγγελιδάκη- Σταρά

Αντιπρόεδρος (Ρέθυμνο)

Μέλος Δ.Σ. Agora, υπεύθυνη Ν. Ρεθύμνου, επικοινωνία με ευρωπαϊκά δίκτυα
e-mail: roulaange@gmail.com